Tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe để có  thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ dạy học của giáo viên khi đến trường và ...